Amaç ve Faaliyet Alanları


MERKEZİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI:

a) İmalat teknolojileri ile ilgili yeni teknolojiler için araştırma ve geliştirme altyapısı oluşturmak, bunların yönetim ve organizasyonunu sağlamak.
b) Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda imalat teknolojileri alanında üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.
c) Merkezin araştırma altyapısı ve imkânlarının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde; yükseköğretim kurumları, kamu kurumları ve özel sektör ile diğer araştırmacı ve kullanıcılara sunulmasını sağlamak.
ç) Özel sektör firmaları, kamu kurumları ve üniversiteler ile işbirliği içinde projeler hazırlamak veya hazırlatmak, bu projeleri finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunmak, desteklenen projeleri yürütmek veya yürütülmesini koordine etmek, başka kurumlar tarafından yürütülen projelerde ortak olarak yer almak.
d) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda teknoloji geliştirmek, ulusal/uluslararası teknoloji transferi ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.
e) Yurt içi ve yurt dışı üniversite ve araştırma merkezleri ile ortak araştırma projeleri yürütmek, iş birlikleri yapmak ve araştırmacı değişimleri gerçekleştirmek.
f) Üniversitenin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik ileri ve akıllı imalat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştirmek, nitelikli işgücünün geliştirilmesine katkı sağlamak.
g) Özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için özel sektör çalışanlarına yönelik kurs, seminer ve katılım belgeli/sertifikalı eğitimler vermek.
ğ) Ülkenin, ileri ve akıllı imalat teknolojilerinde gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak amacıyla ulusal/uluslararası konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel yayınlar çıkarmak ve araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak.
h) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında kamuoyunu bilgilendirici tanıtım etkinliklerinde bulunmak veya bu tür etkinliklere katkı sağlamak.
ı) İhtiyaç duyulması halinde kurulacak çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturularak Merkezin faaliyetlerinin başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak.
i) Merkezin faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.